Zadzwoń do nas:

+48 889 230 049

Adwokat

Dominik Dworak

Skontaktuj się

Copyright © 2022

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominik Dworak

NIP: 628 219 91 21 REGON: 389148592

MBank: 65 1140 2004 0000 3702 8137 0533

WIĘCEJ

Łączymy wiedzę prawniczą z doświadczeniem zawodowym oraz znajomością realiów gospodarczych i szeroko rozumianych stosunków społecznych.

 

Wierzymy, iż każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, dlatego aby zapewnić najwyższą jakość obsługi, każdy problem poddaję szczegółowej analizie, tak aby znaleźć optymalne rozwiązanie każdego problemu prawnego.

 

Dzięki znajomości przepisów prawa oraz nabytemu doświadczeniu jestem w stanie pomóc nawet w najtrudniejszych sytuacjach. W każdą prowadzoną sprawę angażuję się w stu procentach, tak aby zmaksymalizować skuteczność mojego działania.

 

Do każdej sprawy podchodzę ze zrozumieniem i empatią wobec potrzeb moich klientów. Moim celem jest odnoszenie sukcesów na sali sądowej, jak i w prowadzonych działaniach przedprocesowych oraz egzekucyjnych.

Usługi świadczone w naszej Kancelarii

W czym się specjalizujemy

w naszej Kancelarii

Prawo karne
i wykroczeń

Prawo
cywilne

Prawo gospodarcze
i handlowe

Prawo rodzinne
i opiekuńcze

Prawo
upadłościowe

Prawo
pracy

Prawo karne i wykroczeń

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

 

 • obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych, wykroczeniowych i karno-skarbowych, na etapie postępowania przygotowawczego i karnego;
 • obronę na etapie postępowania wykonawczego w sprawach wniosków: o przedterminowe warunkowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności, a także o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności w postaci sporządzania zażalenia na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia i reprezentacji w tym zakresie przed sądem;
 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego.

Prawo cywilne

Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych, a także w mediacjach oraz innych formach postępowania ugodowego, mających na celu doprowadzenie do polubownego rozwiązania poszczególnych spraw, bez konieczności inicjowania postępowania sądowego.

 

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

 • prawo rzeczowe – stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania, ustanowienie drogi koniecznej i służebności, postępowanie wieczystoksięgowe;

 • prawo zobowiązań – roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, roszczenia z tytułu naruszenia innych dóbr osobistych, roszczenia o odszkodowanie z tytułu szkód majątkowych, roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umów, dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkiego rodzaju umów ubezpieczeniowych, roszczeń wynikających z wypadków i kolizji drogowych;

 • prawo spadkowe – dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku z testamentu lub z ustawy, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, dochodzenie zachowku, a także doradztwo w kwestiach dotyczących korzystnego przekazania majątku;

 • windykację należności, tj. wezwania o zapłatę, pozwy o zapłatę, wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej;

 • sprawy z zakresu prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej;

 • sprawy z zakresu ochrony danych osobowych (RODO);

 • wszelkie pozwy, wnioski oraz pisma procesowe w postępowaniach przedsądowych, sądowych oraz egzekucyjnych.

Prawo gospodarcze
i handlowe

Doradzamy na bieżąco we wszystkich sprawach cywilnych i gospodarczych, jakie mogą pojawiać się w ramach funkcjonowania przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców indywidualnych. Pomagamy w relacjach z kontrahentami i klientami jak również w organizacji wewnętrznej danego przedsiębiorcy. Dbamy o adekwatne do podejmowanego ryzyka przez przedsiębiorcę bezpieczeństwo prawne prowadzenia biznesu.

 

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

 • opiniujemy oraz sporządzamy umowy, ugody, protokoły zgromadzeń i posiedzeń oraz uchwał,
 • pomagamy negocjować warunki umów oraz ugód,
 • przygotowujemy projekty wszelkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw,
 • tłumaczymy ryzyka i możliwości prawne związane z określonymi przedsięwzięciami gospodarczymi,
 • zakładamy spółki, fundacje i stowarzyszenia oraz dokonujemy ich likwidacji, jak również wszelkich zmian w ich funkcjonowaniu, m.in. zmiany umowy, statutu,
 • sporządzamy umowy sprzedaży udziałów oraz akcji,
 • zajmujemy się procesami łączenia, podziału i przekształceń spółek, podwyższaniem kapitału zakładowego,
 • dokonujemy wpisów zmian i rejestracji w KRS oraz CEiDG,
 • obsługujemy zgromadzenia wspólników i rad nadzorczych.

Prawo rodzinne
i opiekuńcze

Dzięki wsparciu prawnemu pomożemy Państwu przejść przez etap rozwodu, separacji, a także przez postępowania w przedmiocie uregulowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz alimentów.

 

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

 • rozwody i separacje,

 • alimenty,

 • podział majątku wspólnego,

 • ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej,

 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem,

 • uznanie i zaprzeczenie ojcostwa,

 • przysposobienie,

 • częściowe bądź całkowite ubezwłasnowolnienie,

 • ustanowienie opieki bądź kurateli.

Prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne

Nowa definicja niewypłacalności weszła w życie w styczniu 2016 roku za sprawą ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z nowymi regulacjami podmiot niewypłacalny to taki, który utracił zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym utrata ta musi mieć charakter trwały. Jest ona bardziej korzystna dla dłużników i znacznie lepiej dostosowana do realiów rynkowych. Zdarza się bowiem, iż opóźniona płatność jednej lub kilku należności może pozbawić tak osobę fizyczną, jak i osobę prawną płynności finansowej w takim stopniu, że utraci ona zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań. Wówczas niezbędne jest podjęcie natychmiastowych i konkretnych działań celem dobrania odpowiednich rozwiązań prawnych, aby ocenić czy dana osoba jest w stanie samodzielnie wyjść z zadłużenia, czy też potrzebuje ochrony wynikającej z prawa upadłościowego lub prawa restrukturyzacyjnego.

 

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

 • postępowania upadłościowe, w tym upadłości konsumenckie,

 • postępowania restrukturyzacyjne.

Prawo pracy

Prawo pracy jest jedną z najbardziej bezpośrednio dotykających nas dziedzin prawa. Ogromna część społeczeństwa jest zatrudniona w oparciu o umowy o pracę, z których mogą wynikać różnorakie roszczenia, zarówno w układzie pracownik przeciwko pracodawcy, jak i pracodawca przeciwko pracownikowi.

 

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

 • roszczenia pracownicze (m.in. o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wynagrodzenie),

 • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach, w tym także przed sądem,

 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy,

 • spory z ZUS (m.in. o emerytury, renty),

 • zwolnienia grupowe i indywidualne,

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,

 • umowy o pracę, zlecenie i dzieło,

 • nadgodziny,

 • odprawy,

 • umowy o zakazie konkurencji,

 • kontrakty menedżerskie,

 • sprawy o mobbing  i dyskryminację,

 • regulaminy pracy i wynagradzania oraz inne akty i przepisy wewnętrzne pracodawcy,

 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

 • kary porządkowe i świadectwa pracy,

 • dokumentacja pracownicza.

Dowiedz się więcej