16 października 2022
Odrzucenie pozwu nie jest tym samym, co oddalenie powództwa. Podobieństwo obu nazw powoduje, że strony niejednokrotnie używają ich zamiennie, niejako synonimów. Wyrok oddalający powództwo zapada
16 sierpnia 2022
W aktualnie obowiązującym stanie prawnym umowa dożywocia polega na przeniesieniu przez dożywotnika (zbywcę) prawa własności nieruchomości na zobowiązanego (nabywcę) w zamian za pokrywanie przez tego

Inne artykuły

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt przepisów, które przyznają pracodawcom uprawnienie do przeprowadzania prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków. Nowa regulacja ma także określać zasady przeprowadzania takich badań.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Planowany termin przyjęcia projektu (nr UD211) przez Radę Ministrów to III. kwartał 2021 r. W sytuacji, gdy założenia projektu wejdą w życie do Kodeksu pracy zostaną dodane art. 221c–art. 221h. Po wejściu w życie omawianych zmian, pracodawca zyska uprawnienie do wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy.

 

Kontrola trzeźwości będzie przeprowadzana przez pracodawcę w określony sposób. Grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości, metodę kontroli oraz sposób jej przeprowadzenia będą ustalane w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie będzie objęty układem zbiorowym pracy lub nie będzie miał obowiązku ustalenia regulaminu pracy. Pracodawca zostanie zobowiązany do informowania pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

 

Zgodnie z założeniami pracodawca nie będzie mógł dopuścić do wykonywania pracy pracownika, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w jego organizmie, wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo zachodzić będzie uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy.

 

Badanie trzeźwości pracownika lub badanie na obecność środków działających podobnie do alkoholu będzie przeprowadzała również policja, na żądanie pracodawcy bądź pracownika niedopuszczonego do wykonywania pracy.

 

Projektowana regulacja ma za zadanie rozwiązanie problemu wynikającego z braku podstaw prawnych do przeprowadzania przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego badań pracowników na obecność alkoholu oraz tzw. narkotyków w ich organizmach.

 

Bardzo istotną zmianą, jaka wejdzie w życie, będzie możliwość skontrolowania trzeźwości nie tylko pracowników, ale także osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, czyli np. zleceniobiorców czy samozatrudnionych.

08 sierpnia 2021

Pracodawcy będą mogli badać trzeźwość pracowników?

Zadzwoń do nas:

+48 889 230 049

Adwokat

Dominik Dworak

Skontaktuj się

Copyright © 2022

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominik Dworak

NIP: 628 219 91 21 REGON: 389148592

MBank: 65 1140 2004 0000 3702 8137 0533