16 października 2022
Odrzucenie pozwu nie jest tym samym, co oddalenie powództwa. Podobieństwo obu nazw powoduje, że strony niejednokrotnie używają ich zamiennie, niejako synonimów. Wyrok oddalający powództwo zapada
16 sierpnia 2022
W aktualnie obowiązującym stanie prawnym umowa dożywocia polega na przeniesieniu przez dożywotnika (zbywcę) prawa własności nieruchomości na zobowiązanego (nabywcę) w zamian za pokrywanie przez tego

Inne artykuły

Odrzucenie pozwu nie jest tym samym, co oddalenie powództwa. Podobieństwo obu nazw powoduje, że strony niejednokrotnie używają ich zamiennie, niejako synonimów. Wyrok oddalający powództwo zapada z różnych przyczyn, np. w sytuacji, gdy powód nie udowodni zasadności roszczenia. Jednak czasem żądanie powoda nie jest rozpoznawane merytorycznie, albowiem sąd uznaje je za niedopuszczalne z przyczyn formalnych – wówczas sąd – postanowieniem – odrzuca pozew.

 

Powyższą problematykę reguluje Kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 199 § 1 sąd odrzuci pozew, jeżeli: (1) jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna, (2) jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona, (3) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie oraz § 2 z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo zdolności procesowej powoda i niedziałania przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem, uniemożliwiającego jej działanie, sąd odrzuci pozew dopiero wówczas, gdy brak nie będzie uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu.

 

Odmiennie, oddalenie powództwa podyktowane jest względami merytorycznymi, a nie formalnymi. Po przeanalizowaniu treści pozwu sąd weryfikuje, czy roszczenie powoda jest zasadne czy też nie. Jeżeli sąd uzna, że pozew jest nieuzasadniony, to oddali pozew. Na oddalenie powództwa służy stronie niezadowolonej z takiego rozstrzygnięcia apelacja, zaś na postanowienie o odrzucenie pozwu przysługuje zażalenie.

 

Podstawowym skutkiem odrzucenia pozwu jest, co do zasady to, że pozew odrzucony przez sąd nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Jest traktowany tak, jakby nigdy nie został wniesiony. Nie zostanie zatem przerwany bieg terminu przedawnienia. Przy czym opłata sądowa, jaka została uiszczona od wniesionego pozwu, zostanie zwrócona tylko w przypadku odrzucenia pozwu przed dostarczeniem stronie przeciwnej odpisu tego pozwu.

 

Odmiennie jest w przypadku oddalenia powództwa. Tutaj mamy do czynienia z tzw. powagą rzeczy osądzonej, która wywołuje skutki w sferze prawnej strony postępowania. Dodatkowo nowelizacja procedury cywilnej z 2019 r. wprowadziła art. 1911, który umożliwia sądowi oddalenie powództwa na posiedzeniu niejawnym, pod warunkiem, że z treści pozwu i załączników oraz okoliczności dotyczących sprawy, a także faktów powszechnie znanych, faktów o których informacja jest powszechnie dostępna oraz faktów znanych sądowi z urzędu (art. 228 k.p.c.), wynika jego oczywista bezzasadność.

 

Podsumowując, powództwo oddalane jest wyrokiem, więc wywołuje wszystkie skutki, jakie znane są ze zwykłego, kontradyktoryjnego trybu postępowania. Zaskarżenie takiego wyroku następuje na zasadach ogólnych – poprzez wniesienie apelacji. Z kolei, na postanowienie o odrzucenie pozwu służy zażalenie.

16 października 2022

Odrzucenie a oddalenie pozwu – podstawowe różnice.

Zadzwoń do nas:

+48 889 230 049

Adwokat

Dominik Dworak

Skontaktuj się

Copyright © 2022

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominik Dworak

NIP: 628 219 91 21 REGON: 389148592

MBank: 65 1140 2004 0000 3702 8137 0533