16 października 2022
Odrzucenie pozwu nie jest tym samym, co oddalenie powództwa. Podobieństwo obu nazw powoduje, że strony niejednokrotnie używają ich zamiennie, niejako synonimów. Wyrok oddalający powództwo zapada
16 sierpnia 2022
W aktualnie obowiązującym stanie prawnym umowa dożywocia polega na przeniesieniu przez dożywotnika (zbywcę) prawa własności nieruchomości na zobowiązanego (nabywcę) w zamian za pokrywanie przez tego

Inne artykuły

Czy zwracając sprzedawcy produkt, klient musi załączyć dokumenty? Wokół tematu zwrotu przez konsumentów towarów istnieje wiele mitów, a samo uprawnienie przez niektórych przedsiębiorców traktowane jest dosyć niechętnie. Pojawiają się przypadki odmowy przez sprzedawcę uznania zwrotu, m. in.  z uwagi na niezałączenie paragonu, czy – często narzuconego przez sprzedawcę – formularza. Jak to powinno wyglądać prawidłowo?

 

Stosunki prawne pomiędzy sprzedawcą-przedsiębiorcą a konsumentem kształtują przepisy m. in. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21). Ma ona celu niwelowanie niekorzystnych dla konsumenta sytuacji, jakie mogą wyniknąć z zakupu towarów na odległość, w tym z wykorzystaniem Internetu.  Na przykład prawo do zwrotu w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu (czasami trwa ono dłużej) ma być surogatem możliwości obejrzenia towaru w sklepie. Zgodnie z brzmieniem art. 30 ust. 1 ww. ustawy - konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy.

 

Samo oświadczenie można (jednak wcale nie trzeba) złożyć na formularzu. Wzór stanowi załącznik do ustawy i wymaga podania takich danych, jak dane przedsiębiorcy, datę zawarcia umowy, dane konsumenta, podpis, a także samo oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Co bardzo istotne, przedsiębiorca nie może narzucić określonej formy oświadczenia. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia konsumentowi, że otrzymał oświadczenie, gdy ten wysłał je drogą elektroniczną.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ma taki skutek, że zawartą pomiędzy sprzedawcą-przedsiębiorcą a konsumentem umowę uważa się za niezawartą. Konsekwencją tego jest konieczność zwrotu wzajemnych świadczeń. Konsument jest zobowiązany zwrócić sprzedawcy towar, natomiast sprzedawca musi zwrócić konsumentowi równowartość zapłaconej przez niego ceny sprzedaży.

 

Czy do zwracanego towaru klient musi załączyć dokumenty? Jeżeli chodzi o omawiany problem, to przepisy nie zawierają żadnych innych istotnych regulacji. Na pewno żądanie sprzedawcy załączenia przez konsumenta do zwrotu paragonu jest nadużyciem. Zawarcie takiej klauzuli w regulaminie jest uznawane za niedozwolone postanowienie umowne, a sam zwrot towaru bez paragonu jest oczywiście możliwy - jeżeli możliwe jest zidentyfikowanie nadawcy przesyłki ze zwracanym towarem, a klient bądź to w przesyłce z towarem, bądź wcześniej – drogą elektroniczną – złożył oświadczenie o zwrocie.

 

Warto pamiętać, że obecnie prawo do zwrotu przysługuje także wtedy, gdy nabywcą jest jednoosobowy przedsiębiorca. Ale tylko wtedy, gdy przedmiot umowy (zakupiona przez niego rzecz) nie wiąże się z charakterem jego działalności.

 

 

 

 

02 maja 2022

Czy konsument, zwracając sprzedawcy-przedsiębiorcy towar, jest zobowiązany do dołączenia jakichś dokumentów?

Zadzwoń do nas:

+48 889 230 049

Adwokat

Dominik Dworak

Skontaktuj się

Copyright © 2022

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominik Dworak

NIP: 628 219 91 21 REGON: 389148592

MBank: 65 1140 2004 0000 3702 8137 0533